Projekt Ster na cel

Projekt Ster na cel

Program wsparcia szkoleniowo-doradczego dla przedsiębiorców, którzy ponownie rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej.

Projekt nr UDA-POWR.02.21.00-00-NS16/19 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Cele projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych co najmniej 270 przedsiębiorców ponownie podejmujących działalność gospodarczą do końca 2022 r.

Cele szczegółowe: dokonanie analizy przyczyn poniesionych wcześniej przez uczestników niepowodzeń biznesowych i wyciągnięcie z nich wniosków dla nowych przedsięwzięć oraz uzupełnienie stwierdzonych braków kompetencji i umiejętności potrzebnych przedsiębiorcom w aktualnej działalności.

Planowane efekty

Udział w projekcie pozwoli uczestnikom na dokonanie analizy przyczyn niepowodzenia we wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej, rozpoznanie braków kompetencji i ich
uzupełnienie w szkoleniach i doradztwie. Zwiększy to szanse na odniesienie sukcesu w nowej działalności, co potencjalnie polepszy sytuację społeczną i ekonomiczną uczestników i ich otoczenia: rodzin, pracowników, kontrahentów.
Realizacja projektu przyniesie trwały efekt w zakresie zmiany postrzegania przedsiębiorców drugiej szansy, którzy dzięki wyciągnięciu wniosków z wcześniejszych doświadczeń i profesjonalnemu wsparciu szkoleniowo-doradczemu będą przykładami historii sukcesu i przełamią ciążący na nich stygmat niepowodzenia.
Rozpropagowanie takich pozytywnych przykładów zachęci inne osoby w podobnej sytuacji do ponownych, lepiej przygotowanych prób w biznesie.

Wartość projektu

Wartość projektu to 4 450 730,00 zł, w tym wkład funduszy europejskich wynosi 4 450 730,00 zł.

Dla kogo

Projekt jest skierowany do Przedsiębiorców spełniających następujące warunki:

 • są mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą, ponownie rozpoczynającym działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego,
 • spełniają warunki umożliwiające otrzymanie przez nich pomocy de minimis lub pomocy publicznej.

Uczestnikami projektu mogą być przedsiębiorcy spełniający ww.warunki lub ich pracownicy. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z udziałem w projekcie (nie jest wymagany wkład własny).
Formy wsparcia dla uczestników: szkolenia i doradztwo poszkoleniowe.

Okres realizacji

01-01-2020 – 31-12-2022  

Obszar

Cała Polska  

Partnerzy

AVSI Polska (lider) www.avsipolska.org
LOS Lublin (partner) www.los.lublin.pl

Kontakt w sprawie rekrutacji

tel.: 608000523
e-mail: sternacel@avsipolska.org; sternacel@los.lublin.pl

Początek rekrutacji uczestników: 2 kwartał 2020

Formularz kontaktowy

https://tiny.pl/7c4n7

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

Działania

Aktywna rekrutacja uczestników

Bezpośrednie wizyty u przedsiębiorców oraz działania on-line.
Uczestnikom udostępni się platformę internetową Office365 w chmurze do e-learningu, komunikacji, doradztwa online, wewnętrznych social media i grupy wsparcia.  

Działania szkoleniowe i doradcze dotyczące poprzedniej działalności gospodarczej

Analizy przyczyn niepowodzenia w poprzedniej działalności gospodarczej, planowania rozwoju przedsiębiorstwa oraz analizy luk kompetencyjnych. 50 szkoleń 1-2 dniowych w grupach 6 osobowych, czyli min.1 szkolenie na uczestnika, połączone z 10 godz. doradztwa poszkoleniowego; na koniec opracowanie dokumentu nt. potrzeb dalszego wsparcia.

Możliwe inne tematy szkoleń oraz doradztwa zgodne ze zidentyfikowanymi indywidualnymi potrzebami uczestników, np.:

 • Wzmocnienie pewności siebie;
 • Wzmocnienie determinacji i motywacji w działaniu (treningi wspierające).  

Działania szkoleniowe i doradztwo dotyczące wsparcia w prowadzeniu obecnej działalności gospodarczej

150 szkoleń 1-2 dniowych w grupach 6 osobowych, średnio 3 szkolenia na uczestnika, z zakresu:

 • zarządzanie,
 • finanse,
 • prawo,
 • umiejętności interpersonalne.

Możliwe inne tematy szkoleń oraz doradztwa poszkoleniowego zgodne ze zidentyfikowanymi indywidualnymi potrzebami uczestników, np.:

 • Warsztaty Design Thinking,
 • Mapowanie pomysłów oraz tworzenie sieci wsparcia,
 • Analiza i szacownie ryzyk i sposoby ich minimalizowania lub zapobiegania (aspekty: prawny, kulturowy, organizacyjny, finansowy, społeczny, psychologiczny),
 • Przewidywanie sukcesu i porażki,
 • Trening podejmowania decyzji w odpowiednim czasie.  

Szkolenia odbywać się będą w 1 lub 2 dniowych sesjach a miejsca szkoleń będą ustalane na bieżąco w pobliżu siedziby/zamieszkania zrekrutowanych grup uczestników, w łatwo dostępnych miejscach z uwzględnieniem transportu publicznego.

Ponadto uczestnicy będą mogli skorzystać z puli max. 20 h indywidualnego doradztwa poszkoleniowego, aby wspomóc proces szkoleniowy przedsiębiorców, przezwyciężanie ich problemów, nadanie kierunku i odniesienie sukcesu w nowo otwartej działalności. Doradztwo będzie prowadzone w siedzibie przedsiębiorcy lub miejscu łatwo dla niego dostępnym; możliwe spotkania z doradcami zdalnie, z wykorzystaniem narzędzi platformy internetowej.