Nasze projekty

2REVIVE Ożywienie przedsiębiorczości drugiej szansy

http://2revive.eu

Cele ogólne

Wspieranie rozwoju przedsiębiorców drugiej szansy, wzmocnienie ich wiary w siebie, samoświadomości i skuteczności, poprzez relację opartą na wskazywaniu drogi i mentoringu, prowadzącą do pomyślnego wznowienia działalności gospodarczej.

Cele szczegółowe
 • Zachęcanie osób do wyciągania wniosków z dotychczasowych doświadczeń poprzez zapewnienie im odpowiednich narzędzi ułatwiających zrozumienie przyczyn niepowodzenia, ich potencjału i postaw jako przedsiębiorców;
 • Wspieranie byłych przedsiębiorców w rozwijaniu ich umiejętności i motywacji do przedsiębiorczości – praktyczny przewodnik zawierający szczegółowe informacje na temat przepisów prawa i zasobów edukacyjnych dla “drugiej szansy”, instrukcje i listy kontrolne, które pomogą im w odbudowie przedsiębiorstwa;
 • Dostarczenie przedsiębiorcom odnoszącym sukcesy, właścicielom MŚP, trenerom, szkoleniowcom i mentorom planu mentorskiego i wytycznych o tym, jak krok po kroku skutecznie przekazywać swoją wiedzę podopiecznym;
 • Zacieśnianie współpracy i tworzenie sieci kontaktów między przedsiębiorcami, przedsiębiorstwami, instytucjami szkoleniowymi i edukacyjnymi.
Grupy docelowe
 • Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność po raz drugi
 • Przedsiębiorcy odnoszący sukcesy oraz właściciele MŚP
 • Instytucje kształcenia ustawicznego i szkolenia zawodowego, w tym instruktorzy doskonalenia zawodowego, nauczyciele i mentorzy, ośrodki, niezależne osoby oferujące usługi w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Budżet: 264.547 EUR

Finansujący:  FRSE, Erasmus+, KA2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Komisji Europejskiej

Konsorcjum Projektu: 7 partnerów z Polski, Bułgarii, Włoch, Niderlandów, Chorwacji i Malty, koordynatorem było AVSI Polska.

Okres realizacji: 01.2018-12.2019.

JobAssist – Better Employment Competences through Individualized e-training

Głównym celem projektu jest dostarczenie zintegrowanego narzędzia szkoleniowego dla wsparcia bezrobotnych, w kontekście globalnego kryzysu gospodarczego (w szczególności bezrobotnych którzy mają mniej niż 25 lat, lub więcej niż 45 lat):

 • opracowanie innowacyjnych narzędzi treningowych służących zwiększeniu motywacji i samoświadomości;
 • stworzenie systemu motywacyjnego do zdobywania kompetencji wymaganych na rynku pracy;
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych;
 • wspieranie zatrudnienia osób szukających pracy.

JobAssist, jako narzędzie ułatwiające przeniesienie umiejętności i kwalifikacji do nowych miejsc pracy, pomaga zmniejszyć lukę między indywidualnymi umiejętnościami a kompetencjami potrzebnymi na rynku pracy i przyczynia się do podniesienia spójności między kształceniem ustawicznym a zatrudnieniem.

Beneficjenci: bezrobotni

Partnerzy: organizacje z różnych krajów europejskich: Niemcy, Hiszpania, Bułgaria, Włochy i Islandia

Okres realizacji: 01.2014-12.2015

Youth Career Initiative

Youth Career Initiative (YCI) to sześciomiesięczny program edukacyjny, który młodych ludzi w trudnej sytuacji życiowej uczy podejmowania świadomych wyborów zawodowych i wyposaża w umiejętności, ułatwiające znalezienie pracy. Jest narzędziem do zwalczania lub zapobiegania takim problemom, jak bezrobocie wśród młodzieży, wykluczenie społeczne, ubóstwo i wyzysk młodzieży. 

YCI jest możliwy dzięki wyjątkowej współpracy międzynarodowej branży hotelarskiej: Four Seasons, InterContinental, Hyatt, Marriott, Orient Express i Starwood. 

Do programu kwalifikowani są kandydaci w wieku 18-25 lat, którzy ukończyli co najmniej gimnazjum, mogą zaangażować się w pełnym wymiarze czasu i są zagrożeni wykluczeniem     społecznym. Każdy program zawiera ponad 750 godzin szkoleniowych, łączących zajęcia teoretyczne i praktyczne, w tym mentoring w życiu i w pracy. Monitoring absolwentów YCI pokazuje, że 47 procent z nich znajduje zatrudnienie w branży hotelarskiej, 26 procent zatrudnia się w innych branżach lub pracuje na własny rachunek, a 12 procent kontynuuje edukację.  Zdobycie przez absolwentów przyzwoitego, legalnego zatrudnienia, rzecz jasna nie pozostaje bez wpływu na poziom życia ich rodzin, a jednocześnie wskazuje ścieżkę rozwoju ich przyjaciołom i kolegom szkolnym: inspiruje do ukończenia edukacji i udziału w programie.

Budżet: 200 000 EUR

Beneficjenci: młode osoby poszukujące pracy

Miejsce: Województwo Mazowieckie

Okres realizacji: 2016-2017

Wzmacniamy nasze zdolności

Zakres: Program specjalistycznych działań wyrównujących szanse edukacyjne 79 uczniów z dwóch szkół na obszarach wiejskich w Gminie Halinów, poprzez zajęcia wspomagające, dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczną terapię.

W ramach programu uczniowie zostali objęci różnego rodzaju terapiami i zajęciami, które mają na celu wspieranie rozwoju, wzmacnianie motywacji do nauki, wyrównanie szans edukacyjnych, zmniejszenie deficytów utrudniających uczenie się i funkcjonowanie w sytuacjach społecznych, rozwijanie zainteresowań i zdolności, kształcenie umiejętności społecznych, a także uwrażliwienie na problemy rówieśników.

Budżet: 500.000 zł

Finansujący: MJWPU, POKL Działanie 9.2.1

Partnerzy: Gmina Halinów, Szkoła Podstawowa w Cisiu i Szkoła Podstawowa w Brzezinach

Okres realizacji: 2013-2014

Na swoim w biznesie

Zakres: Doradztwo, szkolenia i wsparcie finansowe dla 48 osób który chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą

Budżet: 2.146.729 PLN

Finansujący: MJWPU, POKL Działanie 6.2

Miejsce: Województwo Mazowieckie

Okres realizacji: 2011-2013

Uwolnić potencjał

Zakres: Program specjalistycznych działań wyrównujących szanse edukacyjne uczniów trzech szkół z oddziałami integracyjnymi na Pradze Południe

Budżet: 2.500.000 zł

Finansujący: MJWPU, POKL Działanie 9.2.1

Partner: Urząd Miasta Stołecznego Warszawa – Urząd Dzielnicy Praga Południe

Okres realizacji: 2011-2013

Profesjonalni i skuteczni

Zakres: doradztwo i szkolenia dla pracowników MSP z Mazowsza

Budżet: 497.000 PLN

Finansujący: MJWPU, POKL Działanie 8.1.1

Miejsce: Województwo Mazowieckie

Okres realizacji: 2011-2013

Pociąg do wiedzy

Zakres: Kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji pracowników firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) z województwa mazowieckiego

Budżet: 640.000 zł

Finansujący: MJWPU, POKL Działanie 8.1.1

Miejsce: Województwo Mazowieckie

Okres realizacji: 2011-2012

Rozwój kompetencji pracowników i menadżerów firmy INDESIT Company

Zakres: Szkolenia specjalistyczne dla pracowników firmy INDESIT w fabrykach w Łodzi i Radomsku

Budżet: 750.000 zł

Finansujący: WUP w Łodzi, POKL Działanie 8.1.1

Miejsce: Województwo Łódzkie

Partner: Indesit Company Poland

Okres realizacji: 2011-2012

Mama na drodze ku zatrudnieniu

Zakres: Doradztwo psychologiczne i zawodowe, warsztaty, szkolenia ogólne i specjalistyczne dla bezrobotnych matek

Budżet: 647.000 PLN

Finansujący: MJWPU, POKL Działanie 7.2.1.

Beneficjenci: bezrobotne matki

Miejsce: Województwo Mazowieckie

Okres realizacji: 2008-2009

Pracownia pracy

Zakres: Wzmocnienie kompetencji i infrastruktury instytucji rynku pracy Wschodniego Mazowsza

Budżet: 2.500.000PLN

Finansujący: MPiPS, SPO RZL Działanie 1.1.

Miejsce: Województwo Mazowieckie

Partner: CORE sp. z o.o.

Okres realizacji: 2007-2008

Turystyka jako źródło zatrudnienia

Zakres: szkolenia zawodowe dla rolników z województwa podkarpackiego

Budżet: 642 000 zł

Finansujący: ZPORR Działanie 2.3

Miejsce: Województwo podkarpackie

Partner: Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

Okres realizacji: 2007-2008

TOP 50: talenty odkryte po 50

Zakres: doradztwo, szkolenia i wsparcie finansowe dla kobiet „po 50” które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą
Budżet: 216,000 EUR
Finansujący: Phare 2003 – over 50
Miejsce: Łódź
Partner: Fundacja Gajusz

Okres realizacji: 2007

Pracując dla Europy

Zakres: Szkolenia specjalistyczne z zakresu projektów europejskich

Budżet: 85.600 EUR

Finansujący: UE, Program Phare 2003

Miejsce: Kraków

Partner: Stowarzyszenie „Labor”

Okres realizacji: 2005

Reporting and managing projects for NGOs

Zakres: Szkolenia dla NGO

Budżet: 116.000 zł

Finansujący: MPS, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Miejsce: Kraków

Partner: YMKA

Okres realizacji: 2005

Razem² – Razem do kwadratu

Zakres: Integracja wychowanków Specjalnego Ośrodka Wychowawczego z Łbisk, dzieci z upośledzeniem umysłowym z lokalną społecznością

Budżet: 112.000 PLN

Finansujący: MPS, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)

Miejsce: Piaseczno

Partner: Powiat Piaseczno + Centrum Łbiska

Okres realizacji: 2005

Własny kąt – opieka dla matki i jej dziecka

Zakres: Utworzenie i funkcjonowanie domu dla kobiet zakażonych HIV samotnie wychowujących dzieci, wsparcie pracowników socjalnych, terapia i szkolenia zawodowe

Budżet: 200.970 EUR      

Finansujący: UE, Program Phare ACCESS

Beneficjenci: kobiety żyjące z wirusem HIV oraz ich dzieci, pracownicy socjalni

Okres realizacji: 2002-2003

Centrum Terapeutyczne dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS oraz dla ich rodzin

Zakres: Szkolenia i wsparcie materialne dla rodzin, szkolenia wolontariuszy, lekarzy, dziennikarzy i właścicieli firm, opracowanie i publikacja poradnika dla rodzin i chorych na AIDS

Budżet: 158.600 EUR  

Finansujący: UE, Program Phare LIEN

Beneficjenci: rodziny, wolontariusze, lekarze, dziennikarze, właściciele firm

Okres realizacji: 2001-2002

ECHO 1 i ECHO 2

Zakres: zakup i dystrybucja materiałów budowlanych, wyposażenia oraz materiałów budowlanych do celów odbudowy szkoły podstawowej, przedszkola oraz wodociągów (Krosno Odrzańskie, Januszkowice)

Budżet: 916.000 EUR   

Finansujący: UE (Program ECHO)

Beneficjenci: osoby prywatne z obszarów zniszczonych powodzią

Okres realizacji: 1997-1998

Toskania dla Małopolski

Zakres: zakup i dystrybucja materiałów, wyposażenia oraz materiałów budowlanych do odbudowy szkód popowodziowych, wsparcie dla ludności lokalnej (województwo małopolskie)

Budżet: 40.000 EUR                        

Finansujący: Region Toskanii

Beneficjenci: rodziny, osoby prywatne z obszarów zniszczonych powodzią

Okres realizacji: 1997

Centrum Informacji o AIDS

Zakres: Utworzenie i funkcjonowanie Centrum Informacji i Dokumentacji o AIDS, szkolenia dla wykładowców i pracowników socjalnych, wsparcie materialne i finansowe dla osób chorych na AIDS

Budżet: 200.000 EUR

Finansujący: UE, Program Phare LIEN

Beneficjenci: pracownicy socjalni, władze lokalne, chorzy na AIDS

Okres realizacji: 1995-1997