Nasze projekty

2REVIVERevival entrepreneurship through second chance

Ożywienie przedsiębiorczości drugiej szansy (2018-2019): http://2revive.eu/pl/

Cele ogólne

Wspieranie rozwoju przedsiębiorców drugiej szansy, wzmocnienie ich wiary w siebie, samoświadomości i skuteczności, poprzez relację opartą na wskazywaniu drogi i mentoringu, prowadzącą do pomyślnego wznowienia działalności gospodarczej.

Cele szczegółowe

 • Zachęcanie osób do wyciągania wniosków z dotychczasowych doświadczeń poprzez zapewnienie im odpowiednich narzędzi ułatwiających zrozumienie przyczyn niepowodzenia, ich potencjału i postaw jako przedsiębiorców;
 • Wspieranie byłych przedsiębiorców w rozwijaniu ich umiejętności i motywacji do przedsiębiorczości – praktyczny przewodnik zawierający szczegółowe informacje na temat przepisów prawa i zasobów edukacyjnych dla “drugiej szansy”, instrukcje i listy kontrolne, które pomogą im w odbudowie przedsiębiorstwa;
 • Dostarczenie przedsiębiorcom odnoszącym sukcesy, właścicielom MŚP, trenerom, szkoleniowcom i mentorom planu mentorskiego i wytycznych o tym, jak krok po kroku skutecznie przekazywać swoją wiedzę podopiecznym;
 • Zacieśnianie współpracy i tworzenie sieci kontaktów między przedsiębiorcami, przedsiębiorstwami, instytucjami szkoleniowymi i edukacyjnymi.

Grupy docelowe

 1. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność po raz drugi
 2. Przedsiębiorcy odnoszący sukcesy oraz właściciele MŚP
 3. Instytucje kształcenia ustawicznego i szkolenia zawodowego, w tym instruktorzy doskonalenia zawodowego, nauczyciele i mentorzy, ośrodki, niezależne osoby oferujące usługi w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Projekt był finansowany w ramach programu Erasmus+, KA2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Komisji Europejskiej.
Konsorcjum Projektu składało się z 7 partnerów z Polski, Bułgarii, Włoch, Niderlandów, Chorwacji i Malty, a koordynatorem było AVSI Polska.
Realizowany w okresie 01.2018-12.2019.

JobAssist – Better Employment Competences through Individualized e-training (2016-2017)

Projekt był realizowany w partnerstwie z organizacjami z różnych krajów europejskich: Niemcy, Hiszpania, Bułgaria, Włochy i Islandia. Głównym celem projektu jest dostarczenie zintegrowanego narzędzia szkoleniowego dla wsparcia bezrobotnych, w kontekście globalnego kryzysu gospodarczego (w szczególności bezrobotnych którzy mają mniej niż  25 lat lub więcej niż  45 lat):

 • opracowanie innowacyjnych narzędzi treningowych służących zwiększeniu motywacji i samoświadomości;
 • stworzenie systemu motywacyjnego do zdobywania kompetencji wymaganych na rynku pracy;
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych;
 • wspieranie zatrudnienia osób szukających pracy.

JobAssist, jako narzędzie ułatwiające przeniesienie umiejętności i kwalifikacji do nowych miejsc pracy, pomaga zmniejszyć lukę między indywidualnymi umiejętnościami a kompetencjami potrzebnymi na rynku pracy i przyczynia się do podniesienia spójności miedzy kształceniem ustawicznym a zatrudnieniem.

Kształcenie młodych ludzi do pracy i życia (2016-2017)

Youth Career Initiative (YCI) to sześciomiesięczny program edukacyjny, który młodych ludzi w trudnej sytuacji życiowej uczy podejmowania świadomych wyborów zawodowych i wyposaża w umiejętności, ułatwiające znalezienie pracy. Jest narzędziem do zwalczania lub zapobiegania takim problemom, jak bezrobocie wśród młodzieży, wykluczenie społeczne, ubóstwo i wyzysk młodzieży. 

YCI jest możliwy dzięki wyjątkowej współpracy międzynarodowej branży hotelarskiej: Four Seasons, InterContinental, Hyatt, Marriott, Orient Express i Starwood. 

Do programu kwalifikowani są kandydaci w wieku 18-25 lat, którzy ukończyli conajmniej gimnazjum, mogą zaangażować się w pełnym wymiarze czasu i są zagrożeni wykluczeniem społecznym. Każdy program zawiera ponad 750 godzin szkoleniowych, łączących zajęcia teoretyczne i praktyczne, w tym mentoring w życiu i w pracy. Monitoring absolwentów YCI pokazuje, że 47 procent z nich znajduje zatrudnienie w branży hotelarskiej, 26 procent zatrudnia się w innych branżach lub pracuje na własny rachunek, a 12 procent kontynuuje edukację.  Zdobycie przez absolwentów przyzwoitego,legalnego zatrudnienia, rzecz jasna nie pozostaje bez wpływu na poziom życia ich rodzin, a jednocześnie wskazuje ścieżkę rozwoju ich przyjaciołom i kolegom szkolnym: inspiruje do ukończenia edukacji i udziału w programie.

Wzmacniamy nasze zdolności

Stowarzyszenie Avsi Polska, razem z Gminą Halinów i dwoma szkołami podstawowymi: Szkoła Podstawowa w Cisiu i Szkoła Podstawowa w Brzezinach, realizowało projekt Wzmacniamy nasze zdolności, program specjalistycznych działań wyrównujących szanse edukacyjne 79 uczniów z 2 szkół na obszarach wiejskich w gminie Halinów, poprzez zajęcia wspomagające, dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczną terapię.

W ramach programu uczniowie zostaną objęci różnego rodzaju terapiami i zajęciami,które maja na celu wspieranie rozwoju, wzmacnianie motywacji do nauki,wyrównanie szans edukacyjnych, zmniejszenie deficytów utrudniających uczenie się i funkcjonowanie w sytuacjach społecznych, rozwijanie zainteresowań i zdolności, kształcenie umiejętności społecznych, a także uwrażliwienie na problemy rówieśników.

Pracownia pracy (2007-2008)

Zakres: wzmocnienie kompetencji i infrastruktury instytucji rynku pracy Wschodniego Mazowsza
Budżet: 2.500.000PLN
Finansujący: EFS Działanie 1.1.SPO RZL
Partner: CORE sp. z o.o.

Pracując dla Europy (2005)

Zakres: szkolenia specjalistyczne z zakresu projektów europejskich
Budżet: 85.600 EUR
Finansujący:UE, Phare 2003
Partner: Stowarzyszenie „Labor”

Razem² – Razem do kwadratu (2005)

Zakres: integracja wychowanków Specjalnego Ośrodka Wychowawczego z Łbisk, dzieci  z upośledzeniem umysłowym z lokalną społecznością
Budżet:  112.000PLN
Finansujący: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)
Partner:  Powiat Piaseczno + Centrum Łbiska

Własny kąt – opieka dla matki i jej dziecka (2002 -2003)

Zakres: utworzenie i funkcjonowanie domu dla kobiet zakażonych HIV samotnie wychowujących dzieci,wsparcie pracowników socjalnych, terapia i szkolenia zawodowe
Budżet:  200.970EUR  
Finansujący: UE, Program Phare ACCESS
Beneficjenci:  kobiety żyjące z wirusem HIV oraz ich dzieci, pracownicy socjalni