PolskiEnglishItaliano
AVSI POLSKA
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Królewska 16
Saski Crescent
00-103 Warsaw, Poland
Tel: +48 / 022 / 576 80 00 - 586 33 00
Fax: +48 / 022 /825 22 22 - 586 33 10Projekt Ster na cel - program wsparcia szkoleniowo-doradczego dla przedsiębiorców, którzy ponownie rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej.


Projekt nr UDA-POWR.02.21.00-00-NS16/19 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.


Formularz kontaktowy: https://tiny.pl/7c4n7


Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:


Ster na cel - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.docx


Ster na cel Zał 1 - Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa.docx


Ster na cel Zał 2 - Oświadczenie przynależności do danej kategorii przedsiębiorstwa.docx


Ster na cel Zał 2 A – przedsiębiorstwa partnerskie.docx


Ster na cel Zał 2 B – przedsiębiorstwa związane.docx


Ster na cel Zał 3 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx


Ster na cel Zał 4 - Oświadczenie_dotyczące_pomocy_de_minimis.docx


Ster na cel Zał 5 – Wzór umowy na udział Przedsiębiorstwa w projekcie.docx


Ster na cel Umowa_zal_1_deklaracja uczestnictwa w projekcie.docx


Ster na cel Umowa_zal_2_oswiadczenie o oddelegowaniu pracownika.docx


Ster na cel Umowa_Zał 3 - Karta zgłoszenia uczestnika.docx


Ster na cel Umowa_Zał 4_Oświadczenie_uczestnika_projektu_dane_osobowe.doc

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Marek Soszyński

tel.: 608000523

e-mail: sternacel@avsipolska.org


Początek rekrutacji uczestników: 2 kwartał 2020Partnerzy

AVSI POLSKA (lider) www.avsipolska.org

Core Sp. z o.o. (partner) www.investmentsgroup.net

LOS Lublin (partner) www.los.lublin.pl


O projekcie

Projekt jest skierowany do Przedsiębiorców spełniających następujące warunki:

  • mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą, ponownie rozpoczynającym działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego,
  • posiadają siedzibę na terenie województw mazowieckie, lubelskie lub łódzkie,
  • spełniają warunki umożliwiające otrzymanie przez nich pomocy de minimis lub pomocy publicznej.

 

Uczestnikami projektu mogą być przedsiębiorcy spełniający ww.warunki lub ich pracownicy.


Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z udziałem w projekcie (nie jest wymagany wkład własny).


Formy wsparcia dla uczestników: szkolenia i doradztwo poszkoleniowe.


Cele

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych co najmniej 270 przedsiębiorców ponownie podejmujących działalność gospodarczą w woj. mazowieckim, lubelskim i łódzkim do końca 2022 r.

Cele szczegółowe: dokonanie analizy przyczyn poniesionych wcześniej przez uczestników niepowodzeń biznesowych i wyciągnięcie z nich wniosków dla nowych przedsięwzięć oraz uzupełnienie stwierdzonych braków kompetencji i umiejętności potrzebnych przedsiębiorcom w aktualnej działalności.

Wartością dodaną będzie wykorzystanie rezultatów projektu 2REVIVE dedykowanego tej samej grupie docelowej.  

http://2revive.eu/pl/

  

Okres realizacji

01-01-2020 – 31-12-2022  


Obszar

Województwa: lubelskie, łódzkie, mazowieckie  


Działania

1) Aktywna rekrutacja uczestników

Bezpośrednie wizyty u przedsiębiorców oraz działania on-line.

Uczestnikom udostępni się platformę internetową Office365 w chmurze do e-learningu, komunikacji, doradztwa online, wewnętrznych social media i grupy wsparcia.  

2) Działania szkoleniowe i doradcze dotyczące poprzedniej działalności gospodarczej

Analizy przyczyn niepowodzenia w poprzedniej działalności gospodarczej, planowania rozwoju przedsiębiorstwa oraz analizy luk kompetencyjnych.

50 szkoleń 1-2 dniowych w grupach 6 osobowych, czyli min.1 szkolenie na uczestnika, połączone z 10 godz. doradztwa poszkoleniowego; na koniec opracowanie dokumentu nt. potrzeb dalszego wsparcia.

Możliwe inne tematy szkoleń oraz doradztwa zgodne ze zidentyfikowanymi indywidualnymi potrzebami uczestników, np.:

* Wzmocnienie pewności siebie;

* Wzmocnienie determinacji i motywacji w działaniu (treningi wspierające).  

3) Działania szkoleniowe i doradztwo dotyczące wsparcia w prowadzeniu obecnej działalności gospodarczej

150 szkoleń 1-2 dniowych w grupach 6 osobowych, średnio 3 szkolenia na uczestnika, z zakresu:

* zarządzanie,

* finanse,

* prawo,

* umiejętności interpersonalne.

Możliwe inne tematy szkoleń oraz doradztwa poszkoleniowego zgodne ze zidentyfikowanymi indywidualnymi potrzebami uczestników, np.:

* Warsztaty Design Thinking,

* Mapowanie pomysłów oraz tworzenie sieci wsparcia,

* Analiza i szacownie ryzyk i sposoby ich minimalizowania lub zapobiegania (aspekty: prawny, kulturowy, organizacyjny, finansowy, społeczny, psychologiczny),

* Przewidywanie sukcesu i porażki,

* Trening podejmowania decyzji w odpowiednim czasie.  

Szkolenia odbywać się będą w 1 lub 2 dniowych sesjach a miejsca szkoleń będą ustalane na bieżąco w pobliżu siedziby/zamieszkania zrekrutowanych grup uczestników, w łatwo dostępnych miejscach z uwzględnieniem transportu publicznego.

Ponadto uczestnicy będą mogli skorzystać z puli max. 20 h indywidualnego doradztwa poszkoleniowego, aby wspomóc proces szkoleniowy przedsiębiorców, przezwyciężanie ich problemów, nadanie kierunku i odniesienie sukcesu w nowo otwartej działalności. Doradztwo będzie prowadzone w siedzibie przedsiębiorcy lub miejscu łatwo dla niego dostępnym; możliwe spotkania z doradcami zdalnie, z wykorzystaniem narzędzi platformy internetowej.


| O AVSI Polska | Projekt Ster na cel | Nasze projekty | Oferta szkoleniowa | Progetto Ster na cel | Pracuj z nami | Wspieraj nas | Zarząd AVSI Polska | Linki |