PolskiEnglishItaliano
AVSI POLSKA
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Królewska 16
Saski Crescent
00-103 Warsaw, Poland
Tel: +48 / 022 / 576 80 00 - 586 33 00
Fax: +48 / 022 /825 22 22 - 586 33 10

Nasze projekty

“JobAssist -  Better Employment Competences through Individualized e-training”


Projekt jest realizowany w partnerstwie zorganizacjami z różnych krajów europejskich: Niemcy, Hiszpania, Bułgaria Włochyi Islandia. Głównym celem projektu jest dostarczenie zintegrowanego narzędzia szkoleniowego dla wsparcia bezrobotnych, w kontekście globalnego kryzysu gospodarczego (w szczególności bezrobotnych którzy mają mniej niż  25 lat , lub więcej niż  45 lat ):


- opracowanie innowacyjnych narzędzi treningowychsłużących zwiększeniu motywacji i samoświadomości;


- stworzenie systemu motywacyjnego do zdobywaniakompetencji wymaganych na rynku pracy;


- podniesienie kwalifikacji zawodowych;


- wspieranie zatrudnienia osób szukających pracy.


JobAssist, jako narzędzie ułatwiające przeniesienie umiejętności i kwalifikacji do nowych miejsc pracy, pomaga zmniejszyć lukę między indywidualnymi umiejętnościami a kompetencjami potrzebnymi na rynku pracy i przyczynia się do podniesienia spójności miedzy kształceniem ustawicznym a zatrudnieniem.


YCI Logo  Kształcenie młodych ludzi do pracy i życiaYouth Career Initiative (YCI) tosześciomiesięczny program edukacyjny, który młodych ludzi w trudnej sytuacji życiowej uczy podejmowania świadomych wyborów zawodowych i wyposaża w umiejętności, ułatwiające znalezienie pracy. Jest narzędziem do zwalczania lub zapobiegania takim problemom, jak bezrobocie wśród młodzieży, wykluczenie społeczne, ubóstwo i wyzysk młodzieży. YCI jest możliwy dzięki wyjątkowej współpracy międzynarodowej branży hotelarskiej: Four Seasons, InterContinental,Hyatt, Marriott, Orient Express i Starwood. Do programu kwalifikowani są kandydaciw wieku 18-25 lat, którzy ukończyli co najmniej gimnazjum, mogą zaangażować sięw pełnym wymiarze czasu i są zagrożeni wykluczeniem     społecznym. Każdy program zawiera ponad 750 godzin szkoleniowych, łączących zajęcia teoretyczne i praktyczne, w tym mentoring w życiu i w pracy. Monitoring absolwentów YCI pokazuje, że 47 procent z nich znajduje zatrudnienie w branży hotelarskiej, 26 procent zatrudnia się w innych branżach lub pracuje na własny rachunek, a 12 procent kontynuuje edukację.  Zdobycie przez absolwentów przyzwoitego, legalnego zatrudnienia, rzecz jasna nie pozostaje bez wpływu na poziom życia ich rodzin, a jednocześnie wskazuje ścieżkę rozwoju ich przyjaciołom i kolegom szkolnym: inspiruje do ukończenia edukacji iudziału w programie.
“Wzmacniamy nasze zdolności”


Stowarzyszenie Avsi Polska, razem z Gminą Halinów i dwoma szkołami podstawowymi: Szkoła Podstawowa w Cisiu i Szkoła Podstawowa w Brzezinach , realizuje projekt  Wzmacniamy nasze zdolności , program specjalistycznych działań wyrównujących szanse edukacyjne 79 uczniów  z 2 szkół na obszarach wiejskich w gminie Halinów, poprzez zajęcia wspomagające,dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczną terapięW ramach programu uczniowie zostaną objęci różnego rodzaju terapiami i zajęciami, które maja na celu wspieranie rozwoju, wzmacnianie motywacji do nauki, wyrównanie szans edukacyjnych, zmniejszenie deficytów utrudniających uczenie się i funkcjonowanie w sytuacjach społecznych, rozwijanie zainteresowań i zdolności, kształcenie umiejętności społecznych, a także uwrażliwienie na problemy rówieśników.ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE


„Razem² - Razem do kwadratu”  (2005)


Zakres: integracja wychowanków Specjalnego Ośrodka Wychowawczego z Łbisk, dzieci  z upośledzeniem umysłowym z lokalną społecznością

Budżet:  112.000 PLN

Finansujący: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)

Partner:  Powiat Piaseczno + Centrum Łbiska

 

„Własny kąt – opieka dla matki i jej dziecka” (2002 -2003)


Zakres: utworzenie i funkcjonowanie domu dla kobiet zakażonych HIV samotnie wychowujących dzieci, wsparcie pracowników socjalnych, terapia i szkolenia zawodowe

Budżet:  200.970 EUR              

Finansujący: UE, Program Phare ACCESS

Beneficjenci:  kobiety żyjące z wirusem HIV oraz ich dzieci, pracownicy socjalni

 

„Centrum Terapeutyczne dla osób zakażonych HIV ichorych na AIDS

oraz dla ich rodzin” (2001 – 2002)


Zakres: szkolenia i wsparcie materialne dla rodzin, szkolenia wolontariuszy, lekarzy, dziennikarzy i właścicieli firm, opracowanie i publikacja poradnika dla rodzin i chorych na AIDS

Budżet:  158.600 EUR  

Finansujący:  UE, Program Phare LIEN

Beneficjenci: rodziny, wolontariusze, lekarze, dziennikarze, właściciele firm


 „Centrum Informacji o AIDS”

 (1995 – 1997)


Zakres: utworzenie i funkcjonowanie Centrum Informacji i Dokumentacji o AIDS, szkolenia dla wykładowców i pracowników socjalnych,wsparcie materialne i finansowe dla osób chorych na  AIDS

Budżet:  200.000 EUR

Finansujący:  UE, ProgramPhare LIEN

Beneficjenci: pracownicy socjalni, władze lokalne, chorzy na AIDS

 

ROZWÓJ KAPITAŁU  LUDZKIEGO


„Pracownia pracy ” (2007-2008)


Zakres: wzmocnienie kompetencji i infrastruktury instytucjirynku pracy Wschodniego Mazowsza

Budżet:  2.500.000PLN

Finansujący: EFS działanie 1.1.RZL

Partner:  CORE sp. zo.o. oraz AVSI


„Pracując dla Europy” (2005)


Zakres: szkolenia specjalistyczne z zakresu projektóweuropejskich

Budżet:  85.600 EUR

Finansujący: UE, Phare 2003

Partner:  Stowarzyszenie„Labor”


„Eksperci w procesach innowacyjnych”

(1993 – 1995)


Zakres: szkolenia z zakresu marketingu, zagadnień prawnych,finansów, kierowania wizerunku i negocjacji 

Budżet:  200.000 EUR

Finansujący: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Włoch(M.A.E)

Beneficjenci: bezrobotna młodzież


„Mama na drodze ku zatrudnieniu”

(2008 – 2009)


Zakres: doradztwo psychologiczne i zawodowe, warsztaty,szkolenia ogólne i specjalistyczne dla bezrobotnych matek

Budżet:  647.000 PLN

Finansujący: EFS działanie 7.2.1. PO KL

Miejsce:  Województwo Mazowieckie


SKOLENIA I EDUKACJA


„Uwolnić potencjał”

(2011-2013)


Zakres: program specjalistycznych działań wyrównujących szanseedukacyjne uczniów szkół z oddziałami integracyjnymi na Pradze Południe

Budżet:  2.500.000 zł

Finansujący:  Mazowiecka Jednostka Wdrażania ProgramówUnijnych

Partner:   Urząd Miasta  Stołecznego Warszawa – Urząd Dzielnicy Praga Południe


„Pociąg do wiedzy”

(2011 – 2012)


Zakres:  kompleksowyprogram podnoszenia kwalifikacji pracowników firm z sektora mikro, małych iśrednich przedsiębiorstw (MMŚP) z województwa mazowieckiego

Budżet: 640.000 zł

Finansujący:  Mazowiecka Jednostka WdrażaniaProgramów Unijnych


„Rozwój kompetencji pracowników i menadżerów firmyINDESIT Company”

(2011 )


Zakres: szkolenia  specjalistyczne dlapracowników firmy INDESIT  w fabrykach wŁodzi i Radomsku

Budżet: 750.000 zł

Finansujący:   Program OperacyjnyWojewództwa  Łódzkiego


ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

„Na swoim biznesie”

(2011 – 2013)

Zakres:  doradztwo, szkolenia i wsparcie finansowedla 48 osób który chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Budżet: 2.146.729  PLN

| O AVSI Polska | Nasze projekty | Oferta szkoleniowa | Pracuj z nami | Wspieraj nas | Zarząd AVSI Polska | Linki |