Lodz_motorowa

Blue Power Europe Sp. z o.o.

ul. Królewska 16

00-103 Warszawa, POLSKA

e-mail: info@blupowereurope.eu

tel. +48 22 586 33 00


Realizator projektu: Prace B+R nad innowacyjnym procesem laminowania ze zróżnicowanym ciśnieniem w formie (LDPM) do budowy jednostek pływających z materiałów kompozytowych

Implementer of the project: R&D works on innovative lamination process with different pressure in the form (LDPM) for the construction of vessels made of composite material

Realizzatore del progetto: Lavori di R&S sul processo innovativo di laminazione a pressione differenziata su stampo e controstampo (LDPM) per la costruzione di imbarcazioni in materiale composito

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/POIR/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu:
Część 1. Analizy materiałów. Część 2. Badania testowe materiałów. Część 3. Symulacje i modelowanie procesów


BID INQUIRY No 1/POIR/2015 concerning the selection of subcontractors of part of the project’s substantive work:
Part 1: Investigations on materials. Part 2. Tests on selected materials. Part 3. Simulations and modeling process


RICHIESTA DI OFFERTA N. 1/POIR/2015 riguardante la commessa ad un soggetto terzo della realizzazione di una parte dei lavori di merito del progetto:
Parte 1. Indagini sui materiali. Parte 2. Prove sui materiali. Parte 3. Simulazioni e modellazione di processo
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/POIR/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu:
Część 1. Teoretyczne i eksperymentalne badania przepływu innowacyjnego materiału kompozytowego wewnątrz instalacji i form.
Część 2. Opracowanie założeń konstrukcyjnych do wykonania modelu instalacji produkcyjnej w skali laboratoryjnej.
Część 3. Opracowanie założeń projektowych do wykonania prototypu formy i przeciwformy do modelu instalacji produkcyjnej